HOME C.C.I.A.A. di TREVISO
   16/05/2022   11:32   
 
 
特雷维索企业   venetodotcom
LEGNOMAC S.R.L.
企业名称 LEGNOMAC S.R.L.
地址 Via Altivole 
31031 ALTIVOLE
企业网址 www.legnomac.com
邮件 legnomac@legnomac.com
电话 0423 569311
传真 0423 569106
業務
经营范围 生产业  商业  服务业 
进口  出口 
行业、材料、货品的列表 建筑业、地板、屋顶 、设备安装
 
特雷维索位置

www.trevisobellunosystem.com t²2 版权所有
增值税号 00484170261 - Legal Disclaimer