HOME C.C.I.A.A. di TREVISO
   19/05/2022   04:04   
 
 
特雷维索企业   venetodotcom
power control systems s.r.l.
企业名称 power control systems s.r.l.
地址 Via dell'Industria 2
31020 SAN VENDEMIANO
企业网址 www.powercontrolsystems.com
邮件 pcs@powercontrolsystems.com
电话 0438 771311
传真 0438 771301
業務
经营范围 生产业  商业  服务业 
进口  出口 
行业、材料、货品的列表 家用电器、工业用机械
 
特雷维索位置

www.trevisobellunosystem.com t²2 版权所有
增值税号 00484170261 - Legal Disclaimer